چگونه متوانیم از لایه اوزون حفاظت کنیم

#OzoneForLife 
#OzoneDay2020 
#NOU_NEPA