...

جلسه دوم کمیته سهمیه دفتر اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست

2021-02-22 09:58:25

۴ حوت سال ۱۳۹۹

دفتر اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست به تعقیب جلسه اول کمیته سهمیه، دومین جلسه کمیته سهمیه برای توزیع سهمیه گازات R-22 برای شرکت های متقاضی را بتاریخ ۴ حوت سال ۱۳۹۹ در اتاق جلسات اداره ملی حفاظت محیط زیست برگزار نمود.

در این جلسه اعضاء کمیته سهمیه از ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی اشتراک نموده در مورد توزیع سهمیه برای شرکت های متقاضی واردکننده گازات R-22 تصمیم گرفتند.

در ابتدا جلسه معلومات در مورد سیستم سهمیه به اعضا کمیته ارایه شده و بعداً ریکارد ۳ ساله شرکت های وارداتی برای تعیین سهمیه برای سال ۲۰۲۱ میلادی با اعضاء جهت تصمیم گیری به اشتراک گذاشته شد. در اخیر این جلسه اعضاء کمیته، سهمیه سال ۲۰۲۱ میلادی برای واردات گازات R-22 را تعیین نمودند.