...

زنجیره سرما برای زندگی

2020-06-28 02:39:31

زنجیره سرما برای زندگی

#WRD2020
#COLDCHAIN4LIFE
#NOU_NEPA
#HAPPY_FIRST_BIRTHDAY_WORD_REFRIGERATION_DAY
For facebook post Click here