...

ورکشاپ آموزشی روش های مناسب برای تخنیکران یخچال و ایرکندیشن در مورد گازات بدیل HCFC

2020-07-28 01:52:15

دفترملی اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست با همکاری انستیتوت آموزشهای فنی و حرفه ای افغان - کوریا به تاریخ چهارم و پنجم اسد سال ۱۳۹۹ ورکشاپ آموزشی دو روزه را تحت عنوان”ورکشاپ آموزشی روش های مناسب برای تخنیکران یخچال و ایرکندیشن در مورد گازات بدیل HCFC“ برگزار نمود، که در این ورکشاپ ۱۵ تن تخنیکران یخچال و ایرکندیشن شهر کابل اشتراک ورزیده، در مورد گازات مخرب لایه اوزون معلومات حاصل و مهارت های جدید را آموختند.در اخیر این ورکشاپ تصدیق نامه ها از طرف دفتر ملی اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست جهت اشتراک تخنیکران در این ورکشاپ توزیع گردید.

پوست فسبوک