...

ورکشاپ گمرکات سبز

2020-08-27 01:38:50

دفتر ملی اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست ورکشاپ دو روزه را تحت عنوان "گمرکات سبز" برای کارمندان گمرک به تاریخ ۵ و ۶ سنبله سال ۱۳۹۹ با اشتراک بیش از ۲۰ تن کارمندان گمرک برگزار نمود.
در این ورکشاپ در مورد اهمیت لایه اوزون، گازات مخرب لایه اوزون، معاهدات چندین جانبه محیط زیستی به خصوص پروتوکول مونتریال، تعدیلات کیگالی، سیستم تعین سهمیه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخرب لایه اوزون و منع تورید وسایل مبتنی بر گازات HCFC به کشور، بحث صورت گرفت.


#NEPA_Afghanistan
#NEPA_Bamyan
#NOU
#Montreal_Protocol
#Kigali_Amendment
Facebook Post : Click here